Om RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter och är en av Europas största och mest inflytelserika hbtq-ungdomsorganisationer. RFSL Ungdom har en bred verksamhet som sträcker sig från sociala aktiviteter till politisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå. Organisationen har en nationell förbundsstyrelse, ett kansli och en mängd lokalt engagerade medlemmar. RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Läs mer om RFSL Ungdom på rfslungdom.se.

Projektet Pegasus

RFSL Ungdom driver projektet Pegasus: sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Projektet finansierades under 3 år av Allmänna Arvsfonden fram till och med april 2017. Nu finansieras Pegasus av stiftelsen Hand i hand. Syftet med Pegasus är att förbättra den fysiska hälsan och det psykiska välmåendet bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Pegasus erbjuder information och stöd till unga hbtq-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning. På pegasus.se kan unga med erfarenhet av eller tankar kring att ha sex mot ersättning chatta med personal på RFSL Ungdoms kansli för att få stöd, vägledning och vid behov hänvisas vidare. Personalen har utbildning i och kunskap om dessa frågor. Pegasus erbjuder även utbildning för yrkesverksamma som möter unga, exempelvis socialtjänst, psykiatri, elevhälsa, ungdomsmottagningar och frivilligorganisationer. Du kan läsa mer om utbildningarna här.