En viktig del i Pegasus arbete är att sprida kunskap till personer som i sitt arbete möter unga.

Utbildning

Pegasus kan mot arvode utbilda på er arbetsplats om sex mot ersättning bland unga hbtqia-personer. Våra utbildningar passar alla yrkesgrupper som möter ungdomar, men med fokus på yrkesgrupper som möter unga i utsatthet, till exempel socialtjänst, polis, HVB-hem och liknande. Vi kan skräddarsy en föreläsning eller en utbildning som passar er verksamhet.

Kontakta oss på pegasus@rfslungdom.se för utbildningsförfrågningar.

RFSL Ungdom erbjuder utbildningar i en rad olika ämnen, se gärna mer på RFLS Ungdoms hemsida.

Bra bemötande

Gruppen unga hbtqia-personer som har sex mot ersättning rymmer en mängd olika behov och erfarenheter. Det är stor skillnad på att arbeta med 15-åringar och 25-åringar, bland annat för att olika lagar tillämpas beroende på om personer är över eller under 18 år. Skillnader i arbetet finns även beroende på vilket område du är verksam inom. Punkterna som listas här bör därför ses som en inspiration och ett stöd för vidare diskussion inom personalgruppen. Majoriteten av punkterna är relevanta för alla unga med erfarenhet av sex mot ersättning oavsett sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, och inte bara för hbtq-personer.

 • Ställ samma frågor till alla unga – oavsett kön eller sexuell läggning.
 • Våga fråga om erfarenheter av sex mot ersättning och tänk på att formulera frågan på ett inkluderande sätt. Unga definierar sig sällan som ”sexarbetare”, ”eskort” eller ”prostituerad”. Begrepp som ”att prostituera sig” kopplas ofta inte ihop med de erfarenheter man har. För att kunna fånga upp ungas erfarenheter är det därför avgörande vilka frågor som ställs. ”Har du haft sex i utbyte mot pengar, droger, kläder, sovplats eller liknande?” är ett sätt att fråga. Ibland kompletterar vi med frågor som innefattar begreppet ”sälja sex” som många känner igen. Ordet ”prostituerad” bör generellt undvikas då det oftast upplevs som stigmatiserande.
 • Tänk igenom vilka frågor/åtgärder du vill följa upp med när du möter en person som har haft sex mot ersättning.
 • Reflektera över dina egna föreställningar kring sex mot ersättning och hur de påverkar dig. Vilka ord använder du? Vad förmedlar de? Var medveten om hur normer och föreställningar kring kön, sexualitet och sex mot ersättning kan påverka bemötandet, men även vad unga väljer att berätta.
 • Använd alltid det namn och pronomen personen föredrar. Vanliga pronomen är hon, hen, den och han. Att fråga om pronomen är sällan relevant i enkäter och säger inget om den svarandes kön/könsidentitet. En fråga om pronomen kan däremot vara relevant i exempelvis en blankett som fylls i inför ett första möte på en mottagning. Frågan bör formuleras ”Om du har ett pronomen, vilket är ditt/dina pronomen?” (istället för ”Vilket pronomen föredrar du?”). Om personen inte har något pronomen, använd hens namn.
 • Ha ”Vilket är ditt kön”/”Vilket kön har du” som en öppen fråga i enkäter, så att deltagarna själva får fylla i eller avstå från att fylla i en fritextruta. Om du behöver erbjuda fasta svarsalternativ bör man erbjuda den som svarar på enkäten minst tre olika alternativ: tjej, kille, annat/inget (gärna med efterföljande fritextruta). Om utrymme finns för fem alternativ, lägg även till osäker/vet ej och vill ej ange. Frågan bör vara och uttryckligt presenteras som en flervalsfråga där deltagaren kan kryssa/pricka alla svarsalternativ som stämmer för hen. Ha även med en separat fråga om transerfarenhet med svarsalternativen ja, nej, osäker/vet inte, vill inte ange (gärna med efterföljande fritextruta). Frågan om transerfarenhet kan formuleras till exempel ”Är du eller har du varit transperson?”. Även denna fråga bör vara en flervalsfråga.
 • Visa tydligt, med både ord och kroppsspråk, att du inte dömer.
 • Håll inne med dina egna känslor under själva mötet – men bolla gärna med en kollega efteråt.
 • Diskutera tillsammans med den unga vad som skrivs i journaler eller anteckningar. Berätta vilka personer som har tillgång till dessa.
 • Ha tilltro till personens egen handlingsförmåga men ta hänsyn till förutsättningar som ålder, erfarenhet av normbrytande funktionsvariationer och handlingsutrymme.
 • Unga hbtqia-personer som har sex mot ersättning är en mångfasetterad grupp där olika personer har skilda behov och förutsättningar. Det är viktigt att vara lyhörd i bemötandet eftersom både erfarenheter och behov varierar. Lyssna på personens upplevelse, önskemål och tankar kring behov.
 • Informera om vad lagen säger och om personens rättigheter utifrån ålder och situation.
 • Om du känner osäkerhet inför att samtala om sex; träna på att bli bekvämare, till exempel med en kollega. Ha grundläggande kunskaper om säkrare sex. Läs gärna mer på RFSL Ungdoms sida om hälsa.
 • Ha kunskap om vilka rutiner som gäller inom er verksamhet och om de skiljer sig åt beroende på personens ålder, medborgarskap eller livssituation i övrigt.
 • Hänvisa vidare vid behov. Se till att de du hänvisar till har hbtq-kompetens.
 • Om unga transpersoner ska remitteras vidare till en könsuppdelad verksamhet bör alltid personens könsidentitet, inte det juridiska könet, avgöra. Undantaget är om personen själv uttrycker andra önskemål.
 • Om du är den som ska kartlägga vilka insatser som behövs är det bra att utforska skälen till att ha sex mot ersättning: är det exempelvis behov av bostad, pengar, spänning, ångestlindring eller för att finansiera ett missbruk? Beroende på skäl kan olika insatser eller olika former av stöd bli aktuella. Kom ihåg: för många unga är det flera olika omständigheter som samverkar.
 • Kom ihåg! Lagstiftningen gör skillnad på personer utifrån ålder och därmed måste verksamheter ha olika rutiner beroende på om personerna är myndiga eller inte. Skillnader finns även mellan sex mot ersättning (”sexköpslagen”) och trafficking/människohandel för sexuella ändamål. Personer som har sex mot ersättning gör aldrig något olagligt: det är den som ger ersättningen (köper sexuella tjänster) eller som tjänar pengar på att någon annan har sex (koppleri) eller som utnyttjar människor (trafficking) som begår en brottslig handling.
 • Alla som får kännedom om att en person under 18 år far illa bör anmäla detta till socialtjänsten. De allra flesta verksamheter som möter barn och unga har dock en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att en person under 18 år far illa. Vid alla arbetsplatser där personalen har anmälningsskyldighet bör det finnas rutiner för hur en sådan anmälan ska göras.

Material

I RFSL Ungdoms webbshop hittar ni material om sex mot ersättning.

Våren 2018 gjorde Pegasus en enkätundersökning som underlag för vår stödverksamhet. Vi ville ta reda på behov och önskemål kring stöd, förtroende och erfarenheter av samhällsstöd, samt erfarenhet och tankar kring sex mot ersättning bland dem vi vänder oss till i stödverksamheten.

OBS! Ett fel förekommer på sidan 6, där står det att 20 procent identifierar sig som homosexuella, det ska vara 29 procent.

Läs och ladda ned rapporten här: 

Pegasus har också samlat våra erfarenheter från vårt arbete i Pegasusguiden – för att bättre möta unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning. I guiden tar vi upp såväl bemötandefrågor och viktiga kunskapsområden, inramade av ungas röster. I boken finns också diskussionsfrågor som du kan ta med dig på din arbetsplats – för att ni ska kunna komma överens om rutiner och förhållningssätt som passar på er arbetsplats. För att läsa Pegasusguiden, klicka här.